سوگندنامه پیش آهنگی ایران

 

من به شرف خود سوگند ياد مي‌كنم، كه به اندازه توانايي‌ام وظيفه خود را نسبت به خدا، دين و ميهنم انجام داده، از مقررات و قوانين پيش آهنگي پيروي نمايم. هميشه به مردم و بني نوع خود ياري و مدد كاري كنم. تن خود را توانا، خرد خود را بيدار و روان خود را پاك نگه دارم.

سوگند پرچم پیش آهنگان:
من به اين پرچم مقدس، كه مظهر استقلال ميهن من است، سوگند وفاداري ياد مي كنم،
زنده باد ملت، پاينده باد ميهن، برقرار باد پرچم جمهوري اسلامي ايران.

منش های پیش آهنگان:

۱٫ شرف و امانتداری: پيش آهنگ امين است وشرافت پيش‌آهنگ قابل اعتماد است.
پاكي وراستي: پيش آهنگ راستگو است و از بدي و ناپاكي دوري مي كند.
ياري‌ومددكاري:پيش‌آهنگ يارومددكارديگران است.
برادري و خواهری: پيش آهنگان همه با هم برادر و خواهرند.
ادب: پيش آهنگ مؤدب است.
حفظ‌محيط زيست: پيش‌آهنگ نسبت به محيط‌زيست خود اهميت قائل است ودر حفظ آن كوشا است.
اطاعت: پيش آهنگ از پدر و مادر و از مربيان و از قانون اطاعت مي كند.
خوشرويي: پيش آهنگ خوشرو و خندان است.
صرفه جويي: پيش آهنگ صرفه جو است.
پرهيزگاري: پيش آهنگ پرهيزگار است و از نزديك شدن به امور خلاف دين و اخلاق خودداري مي كند.
پاسداري: پيش آهنگ قدر محبت را شناخته و نسبت به خدا و ميهن و خويشان و مربيانش پاسدار است.
شجاعت: پيش آهنگ شجاع است.

شیوه و افکار بنیانگذار پیش آهنگی نوین در ایران

پيش آهنگي درس زندگي است، پيش آهنگي كلاس درس نيست، پيش آهنگي يعني بي هم، با هم بودن، پيش آهنگي نبايد سياسي و دولتي باشد، روح پيش آهنگي هميشه زنده مي ماند، پيش آهنگي يك رمز و روش زندگي است، پيش آهنگي درب بازي است به روي همه، پيش آهنگي يك سازمان بين المللي است، يادگيري پيش‌آهنگي يعني تولدي دوباره، پيش آهنگي آموزشي است خارج از خانه و مدرسه، پيش آهنگي يعني سفر به دنياي ناشناخته انسان ها، پيش آهنگي جنبشي است در حركت، تعديل و تكميل، پيش آهنگ ها فعال و با مشكلات واقعي مواجه مي‌شوند، پيش آهنگي يعني سفر به ژرفاي تاريخ انسان ها و تمدن ها، آموزش پيش آهنگي يعني گامي نو به سوي انساني نو شدن، پيش آهنگي يعني گشودن دريچه هايي به جهان فرهنگ ها ، يادگيري پيش آهنگي يعني بر پا خاستن دوستي ها و آشنايي ها، پيش آهنگ ها دنياي بيرون از كلاس هاي مدرسه را كشف مي كنند، پيش آهنگي يعني مواج كردن حافظه، يعني فكر نو روز نو زندگي نو، پيش آهنگ ها و مربي ها بايد داوطلبانه به عضويت پيش آهنگي دربيايند، يادگيري پيش آهنگي يعني بيرون آمدن از دنياي بي سوادي از دنياي تنهايي، پيش آهنگي مكمل آموزش هاي مدرسه و آن چيزي است كه دركلاس درس تعليم داده نمي شود، عشق به يادگيري، عشق به زندگي است يادگيري پيش‌آهنگي عاشقانه گام نهادن در جهان دگران است.