قسمتهايی از اساسنامه سازمان پيش آهنگی ايران

فصل اول كليات و اهداف :
ماده ۱ :
نام: نام سازمان پيشاهنگي ايران است و در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار پيشاهنگي ناميده مي شود.

ماده ۲ :
نوع فعاليت : كليه فعاليت هاي سازمان پيشاهنگي, غير سياسي، غير انتفاعي, آموزشي و داوطلبانه براي افراد نوجوان و جوان و بدون تمايز در تبار ، نژاد يا اعتقادات و برطبق اهداف و اصول و روش كه در ذهن بنيانگذار آن تكوين شده و در ذيل آمده است و با رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقا طبق اين اساسنامه فعاليت مي نمايد. ضمنا پيشاهنگي از موسسات مذكور در بند الف ماده ۲ آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب ۵/۵/۱۳۷۷ موضوع مواد ۵۸۴ و۵۸۵ قانون تجارت تلقي مي گردد و آئين نامه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ه-۹/۱۱/۸۱ مصوب هيئت وزيران مي باشد .

ماده۳ :
محل : مركزاصلي پيشاهنگي در استان تهران ، شهرتهران بنشاني خيابان وليعصر , خيابان ميرداماد ,زيرپل ميرداماد پلاك ۳۰۱ واحد ۹ واقع است و درصورت لزوم مي تواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

ماده ۴ :
تابعيت: پيشاهنگي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد وكليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده ۵ :
مدت : فعاليت پيشاهنگي از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود مي باشد .

ماده ۶ :
دارايي اوليه پيشاهنگي اعم از منقول و غير منقول مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال مي باشد كه توسط بنيانگذار و طراح آقاي محسن زنجاني تماما پرداخت شده و در اختيار خزانه دار قرار گرفته است .

ماده ۷:
هيات موسس بعد از تاسيس و معرفي هيات امنا تحت عنوان موسس مسئوليتي در پيشاهنگي نخواهد داشت.

ماده ۸ : اهداف و آرمان ها و روش اجرا
اهداف و آرمان ها : احيا سازمان پيشاهنگي ايران، پيشاهنگي نهضتي است براي تربيت جوانان و نوجوانان ،آموزشي است براي زندگي ،مكمل مدرسه و خانواده ، همگاني ، داراي تفريحاتي سالم و سرگرمي هدفمند، داوطلبانه ، تجربه ارزشمند و تحولي براي خوب زندگي كردن جوانان بنحوي كه آنان بتوانند با برخورداري از اين تربيت , اعضا مفيدي براي جامعه بشوند و هر يك جاي مناسبي در آن اشغال كنند و جامعه بشري را از مسالمت و رفاه برخوردار سازند .
به منظور :
۱- مشاركت در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعداد هاي جسمي , فكري , اجتماعي و معنوي آنان
۲- ارتقا سطح اطلاعات و مهارت هاي فني، علمي، اجتماعي , ورزشي, اخلاقي , مذهبي , هنري و گردشگري
۳- استفاده از پتانسيل نيروي جوان در جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي سازنده و عام المنفعه
۴- تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان درجهت خدمت رساني و پيشرفت جامعه و داشتن يك زندگي مفيد و سازنده
با ارائه تعليمات پيشاهنگي

روش پيشاهنگ سيستم تماما خودآموز تدريجي مي باشد كه از طريق محورهاي ذيل به انجام مي رسد:
پيروي از اصول مذهبي و معنوي و وفاداري و الزام به اعتقادات مذهبي و پذيرفتن وظايفي كه از آن منتج ميشود.
• وفاداري نسبت به كشورخود و سازگاري و ترويج صلح و درك همكاري در سطوح محلي,ملي, منطقه اي و بين‌المللي
• مشاركت در رشد جامعه از طريق احترام و قدرداني و تجربه اندوزي از پيشكسوتان علمي، معنوي، اداري در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي
• خود را مسئول پيشرفت خويش دانستن و شناسايي و احترام به ارزشهاي دروني، وظيفه شناس بودن, سعي در مثبت كردن امور ، وفاداري نسبت به يك سوگندنامه و قانون وآئين نامه هاي داخلي پيشاهنگي كه به زبان ساده بازتاب اعتقادات مذهبي و فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم كشور عزيز ايران ميباشد.
• ترويج منش هاي پيشاهنگي
۱٫ شرف و امانت
۲٫ پاكي و راستي
۳٫ ياري و مدد كاري
۴٫ برادري و خواهری
۵٫ ادب
۶٫ حفظ محيط زيست
۷٫ اطاعت
۸٫ خوشرويي
۹٫ صرفه جويي
۱۰٫ پرهيزگاري
۱۱٫ پاسداري
۱۲٫ شجاعت
• تشويق به انجام (روزي يك كار نيك)

۵- تقويت اعتماد به نفس و روحيه مسئوليت پذيري و ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان
روش اجراي اهداف :
۱- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقا سطح اطلاعات علمي وفني و مهارت هاي ورزشي جوانان
۲- ترويج آداب , روش ها ، سوگند ، منش ها و تعليمات پيشاهنگي با بهره گيري از اساتيد پيشاهنگي
۳- تربيت مربي پيشاهنگي و برگزاري اردوهاي مختلف گروهي و ارائه آموزش هاي اردويي و ورزشي
۴- ايجاد خانه هاو پايگاه هاي پيشاهنگي در سراسر كشور جهت جذب جوانان پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح
۵- جذب حمايت هاي مالي و معنوي افراد ، موسسات و ساير علاقمندان در جهت توسعه فعاليتهاي پيشاهنگي
۶- برگزاري همايش ها ، جمپوري ها و جشنواره ها ، نمايشگاههاي مختلف و مسابقات علمي و مهارتي و ورزشي